Sabtu, 10 Maret 2012

DUA TOKOH AL-GHOZALI YANG MENGAGUMKAN


Assalamu’alaikum temans…  Tahukah kalian, kalau pada jaman dahulu ulama-ulama Islam disamping terkenal karena kesederhanaan (zuhud) dan ketaqwaannya juga banyak yang terkenal dengan ketajaman pemikirannya alias pintar. Kalau jaman sekarang bisa disebut professor gitu loh.
Aku akan menceritakan dua orang tokoh Ulama Islam yaitu IMAM GHAZALI dan MUHAMMAD AL-GHOZALI. Pada awalnya sih aku penasaran dengan nama sekolahku, yaitu SD ISLAM AL-GHOZALI. Aku coba cari cerita tentang nama tokoh tersebut dan ternyata, subhanalloh…  ada dua tokoh bernama  Al-Ghozali yang merupakan tokoh besar Islam yang cemerlang dengan karya-karya besarnya. Aku menemukan ada dua tokoh dengan nama Al-Ghozali. Yang Pertama adalah Imam Ghazali dan Muhammad Al-Ghozali.


 
 A.  IMAM GHAZALI


Nama lengkap Al Ghazali adalah Zainuddin Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad al Ghazali. Beliau dilahirkan di kota Thos. di Khurasan, l0 mil dari Nisabur Persia pada tahun 450H. Beliau belajar fiqih pada ulama Fiqih Syafi’i yang besar, Imamul Haraini Abul Nfa’ali Al Juwaini (wafat 478 H.) di neseri Nisabur. Persia.
Imam Ghazali juga ikut mengajar pada sekolah Tinggi Syafi’iyah An Mizhamiyah di Bagdad tahun 484 H.
Imam Ghazali seorang ‘alim besar. Majelis pengajiannya diberi nama oleh orang dengan julukan “Majelis 300 sarban besar”. Beliau selain ahli fiqih juga ahli tasauf yang tak ada tandingannya ketika itu. Kitabnya dalam tasauf ialah Kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal dan sekarang dipakai oleh seluruh ulama dalam dunia Islam.

Dalam fiqih Syafi’i beliau mengarang kitab-kitab Al Wasith, Al Basith tlan Al Wajiz yang sampai sekarang terpakai pada sekolah-sekolah Syafi’iyah. Imam Ghazali nrengarang kurang lebih 47 buah kitab dari pelbagai ilmu pengetahuan, bukan saja ilmu fiqih tetapi iuga ilmu usul fiqih, ilmu tasauf, ilmu filsafat, ilmu al Quran dan lain-lain. Imam Ghazali orang begitu luas dan dalam ilmunya, tetapi dalam fikih masih mengikut Imam Syafi’i, apalagi kita ini yang ilmunya boleh dikatakan tidak seberapa kalau dibanding dengan ilmu Imam Ghazali.
Karangan-karangan kitab Imam Ghazali di antaranya
l. Ihya Ulumuddin.
2. Tahafutul Falasifah.
3. Al Iqthisad fil I’tiqad.
4. Al Munqidz Minad Dhalal.
5. Jawahiril Quriin
6. Mizanul ‘Amal.
7. Al Maqshadul Asna fi Ma’an asamil Husna.
8. Faisahlut Thariqah bainal Islam waz Zindiqah.
9. Al Qisthasui Mustaqim.
10. Al Mustazhari.
11. Hujatul Haq.
12. Mufshilul Khilaf.
13. Kimiyaus Sa’adah.
14. Kitabul Basith.
15. Al Wasith.
16. Al Wajiz.
17. Khulasatul Mukhtasar.
l8. Yaqutut Ta’wil fi Tafsirit Tanzil (40 jilid).
19. Al Mushtashfa.
20. At Mankhul.
21. Al Muntahal fi llmil Jidat.
22. Mi’yarul Ulum
23. Al Maqashid.
24. Al Madhanun.
25. Misykatul Anwar.
26. Mahkun Nadhar.
27. Tilbisu lblis.
28. Nashihatul Muluk.
29. Ad Durarul Fakhirah
30. Anisul Wahdah.
31. Al Qurbah llallah.
32. Akhlaqul Abraar.
33. Bidayatul Hidayah.
34. Al Arba’in fi Usuluddin.
35. Adz Zari’yah.
36. Al Mabaadi rval Khayaat.
37. Talbisu lblis.
38. Nashihatul Muluk.
39. Syifa’ul ‘Alim.
40. Iljamut ‘Awam.
41. Al Intishar.
42. Al’Ulumuddiniyah.
43. Ar Risalatul Qudsiyah.
44. Itsbatun Nadhar.
45. Al Ma’khadl.
46. Al Qaulul Jamiil.
47. Al Amaali.


B.  MUHAMMAD AL-GHOZALINama lengkapnya adalah Muhammad Al-Ghozali, dilahirkan hari Sabtu, 22 September 1917 M /5 Zulhijjah 1335 H, desa Nakla al-Inab, kawasan Itai al-Barid, Wilayahi al-Buhairah, Mesir. Beliau anak pertama dari tujuh bersaudara, tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Al-Ghazali merupakan nama yang diambil ayahnya dari Imam Abu Hamid al-Ghazali (Hujjatul Islam), dengan harapan semoga anaknya kelak seperti Imam Ghazali. Ayahnya seorang pedagang, taat beragama, pengikut tarekat sufiyah dan hafiz al-Qur’an. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Khaldûn dalam bukunya Mukaddimahnya, “al-Rajulu Ibnu Bi’atihi”, seorang adalah anak zaman dari lingkungannya. Hal ini juga terjadi pada diri Muhammad Ghazali. Disebabkan ayahnya seorang hafiz, maka beliau pun didik sejak kecil untuk menghafal al-Qur’an dan ketika belum genap berumur sepuluh tahun (baca: masih duduk dibangku sekolah dasar) beliau sudah hafal al-Qur’an secara keseluruhan.
Pendidikan Muhammad Ghazali pertama kalinya diawali dengan belajar di Kuttab (Sekolah Rendah) yang ada di desanya selama 6 tahun, setelah itu beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Ma’had Ad-diny – cabang Azhar- Iskandariyah dan menyelesaikan pendidikannya itu pada tahun 1932 M. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan Tsanawiyah di ma’had yang sama dan selesai tahun 1937 M/1357 H. Mulai saat inilah bakat dan perhatiannya terhadap dunia dakwah mulai muncul, terlebih setelah beliau mengikuti pengajian Hassan al-Banna yang dilakukan selesai solat maghrib. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universiti Al-Azhar Kaherah dan meneruskan pada tahun 1941 M/1361 H di Fakulti Ushuluddin dan menyelesaikan masternya di jurusan Ad-dakwah Wa al-Irsyad tahun 1943 M/1363 H. Beliau menikah ketika masih menjadi mahasiswa dan memiliki sembilan orang anak. Namun, yang dapat hidup bersamanya tujuh orang, dua orang laki-laki dan lima orang puteri.

Muhammad Ghazali sibuk mengajar dan berkhutbah sejak masih menjadi mahasiswa. Dan ketika selesai menempuh peringkat ijazah, beliau diangkat menjadi imam dan khatib di masjid ( al-‘Atabah al-Khadhro’ ) di pusat kota Kaherah. Disebabkan beliau sudah terlatih dalam berdakwah dan khutbah sehingga Departmen Kementerian Wakaf memposisikannya sebagai pengawas dan Pengarah kemasjidan (2 Juli 1971), dan menjadikannya staf kementerian wakaf dalam hal yang berkaitan dengan dakwah islamiyah (8 Maret 1981).  Beliau juga pernah menjadi dekan di beberapa universiti Saudi dari tahun 1974-1981 M, dan pernah juga ke Qatar dan menjadi dosen di beberapa universiti pada 1982- 1985 M. Dan pada tahun 1985-1988 beliau diminta menjadi dekan di Universiti Amir Abdul Qadir
Muhammad Ghazâli sangat terkesan dengan keperibadian beberapa tokoh. Diantaranya, Hasan al-Banna, pengasasi al-Ikhwan al-Muslimun. Disamping beberapa tokoh lainnya, seperti Syeikh Mahmud Syaltut, Syeikh Muhammad Abndullah Daraz, Syeikh Abdul ‘Azim al-Zurqoni dan Syaikh Muhammad Abu Zahroh.

Pemuda dari Nakl ‘Inab ini penah dipenjara ketika terjadinya kekejaman dan fitnah pada kelompok Ikhwanul Muslimun. Beliau dipenjara tahun 1949 di bilik al-Thour dalam penjara “Thurroh”, selama disoal-siasat beliau selalu bersama Imam Syahîd Hasan al-Banna.
Hari Jumat petang, tepatnya tanggal 9 Maret 1996/17 Syawal 1416 H “kurnia Allah” ini dipanggil kepangkuan-Nya. Ketika itu beliau sedang barada di Auditorium Raja Fahd dalam acara seminar pendidikan dan kebudayaan. Ada suatu hal yang mengagunkan, beliau masih sempat menuliskan beberapa catatan untuk membela dan mempertahankan agama Islam. Dan dikuburkan di pemakaman depan kiri masjid Nabawi, pemakaman Baqi’, Madînah al-Munawwarah.


Inilah profil para mujaddid islam yang memiliki semangat yang tinggi dalam menyebarkan dakwah islamiyah. Semoga ini mampu menjadi qudwah bagi para aktivis dakwah untuk selalu menebarkan dakwah dari segala sisi tanpa pernah takut terhadap rintangan yang datang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar